UBO

Het parlement keurde in het najaar van 2017 een nieuwe antiwitwaswet goed: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruikmaken van contanten. Deze wet voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België. Dit register krijgt de naam ‘UBO-register’, wat komt van het Engels waar ‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ welke tegen uiterlijk 30 september dient aangevuld te zijn.

Het doel van het UBO-register is om toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden van in België opgerichte vennootschappen, stichtingen, vzw’s, trusts en fiducieën.

Het UBO-register dat we kunnen invullen via het elektronisch platform ‘MyMinFin’ werd eind januari door de fiscus ter beschikking gesteld. Boekhouders en accountants kunnen als gevolmachtigden optreden om dit voor de volmachtgever te doen.


De ‘uiteindelijke begunstigde’

De juridische entiteiten waarop de wet van toepassing is kunnen we op de volgende manier verdelen:

 1. vennootschappen;
 2. stichtingen en (internationale) vzw’s;
 3. trustees en fiducieën.


1. Uiteindelijke begunstigde vennootschappen:

 • De natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is van meer dan 25% van de stemrechten, aandelen of van het kapitaal van de vennootschap.
 • De natuurlijke persoon die zeggenschap heeft over de vennootschap (bijvoorbeeld zaakvoerder).
 • Indien niemand onder de bovenstaande categorieën valt, nemen we de personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

2. Uiteindelijke begunstigde stichtingen en (internationale) vzw’s:

Aangezien vzw’s en stichtingen geen kapitaal of aandeelhouders hebben, gaan we hier kijken naar de bestuurders, de personen die gemachtigd zijn om de vzw te vertegenwoordigen, de personen belast met het dagelijks bestuur, de personen in wiens belang de VZW of stichting is opgericht of werkzaam is en de personen die via andere controlemogelijkheden de uiteindelijke zeggenschap uitoefenen.

3. Uiteindelijke begunstigde trustees en fiducieën:

Hierbij gaan we kijken naar de oprichter, de ficduciebeheerder(s) of trustee(s).

De vennootschappen (ook zonder rechtspersoonlijkheid), de stichtingen en de vzw’s zijn meldingsplichtig indien ze in België zijn opgericht. De meldingsplicht bij trustees en fiduciebeheerders geldt alleen als deze vanuit België worden beheerd.

Inhoud

Voor elke uiteindelijke begunstigde moet de volgende informatie verstrekt worden:

 • zijn naam en voornaam;
 • zijn geboortedatum;
 • zijn nationaliteit(en);
 • zijn land van verblijf;
 • zijn volledige verblijfsadres;
 • zijn identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen;
 • de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde is geworden;
 • de categorie(ën) zoals bijvoorbeeld aandeelhouder, zaakvoerder…


Specifiek voor de vennootschappen is er nog bijkomstig:

 • of de persoon in kwestie alleen of samen met andere personen beantwoordt aan één of meer van de bovenstaande categorieën;
 • of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde:
  • Indien onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde: aantal tussenpersonen en hun volledige identificatiegegevens (naam, oprichtingsdatum, handelsnaam, rechtsvorm, adres maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)
 • de omvang van het uiteindelijk belang:
  • rechtstreekse uiteindelijke begunstigde: percentage van de aandelen of stemrechten.
  • onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde: gewogen percentages van de aandelen of stemrechten.

Toegang tot UBO-register

De gegevens met betrekking tot de uiteindelijk begunstigden in het geval van vennootschappen zijn beschikbaar voor:

 • de bevoegde autoriteit,
 • alle entiteiten die verplichtingen hebben met betrekking tot antiwitwaswetgeving (bijv. accountants),
 • elke burger.

Let op: het UBO-register dat betrekking heeft op de stichtingen, vzw’s, trustees en fiducieën zal enkel geraadpleegd kunnen worden door de persoon of organisatie die een legitiem belang kan aantonen.

Deadline & Boetes

Men heeft nog tijd tot 30 september 2019 om alle UBO’s te registreren. De gegevens die worden meegedeeld moeten elk jaar worden bijgewerkt of dienen toch jaarlijks bevestigt te worden of deze nog van toepassing zijn.

Het niet naleven van de wettelijke verplichting kan leiden tot administratieve boetes van tussen € 250 - € 50.000. Reden te meer dus om dit in orde te brengen!