Strijd tegen internationale belastingontduiking

Word je belast op abnormale of goedgunstige voordelen als de verstrekker van het voordeel een buitenlandse vennootschap is?

Taxes Tax Evasion Police Handcuffs

Winstverschuivingen tegengaan

De regel die geldt in de vennootschapsbelasting is dat verliezen van het belastbaar tijdperk niet compenseerbaar zijn met abnormale of goedgunstige voordelen die in het jaar zelf zijn verkregen. Er mogen met andere woorden geen fiscale aftrekken op worden toegepast. Dit om winstverschuivingen van winstgevende vennootschappen naar verlieslatende vennootschappen of vennootschappen met overdraagbare aftrekken tegen te gaan (artikel 207, tweede lid WIB 92).

Wat zijn abnormale goedgunstige voordelen?

Er is sprake van een voordeel wanneer er een verrijking is van de genieter zonder gelijkwaardige tegenprestatie ten voordele van de verstrekker (Antwerpen, 13.05.1991, NV A.M.E., Fiscale jurisprudentie, 91/149).

Een abnormaal voordeel is een voordeel dat in strijd is met de normale gang van zaken, met name de gevestigde handelsgebruiken. Een goedgunstig voordeel kenmerkt zich door de afwezigheid van enige tegenprestatie. 

Wat als de verstrekker een buitenlandse vennootschap is?

Dan gelden dezelfde regels als voor een binnenlandse vennootschap, met name de toepassing van de aftrekbeperking op verkregen abnormale of goedgunstige voordelen.

Volgens het gelijkheidsbeginsel moeten situaties die een winstverschuiving met zich meebrengen op een gelijke manier behandeld worden, ongeacht de fiscale woonplaats van de voordeelverstrekker. Er is ook geen enkele reden waarom artikel 207, tweede lid WIB 92 niet gebruikt kan worden in de strijd tegen mechanismen van internationale belastingontduiking.

Het Antwerpse Hof van Beroep oordeelt dan ook dat de Belgische Staat terecht het voordeel als minimale belastbare grondslag van het belastbare tijdperk beschouwt (arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 28.03.2017).