Het Zomerakkoord van de regering-Michel

Zoals u wellicht in de pers vernomen heeft (tenzij u op vakantie bent), is er gisteren naar jaarlijkse traditie een begrotingsakkoord gesloten. Diverse kranten hebben op een al dan niet gekleurde wijze bericht over de voor hen voornaamste maatregelen. Ook wij geven u graag een overzicht van de maatregelen die voor u alsmede uw vennootschap van belang kunnen zijn.

Verlaging vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2018 wordt het normale tarief van de vennootschapsbelasting verminderd van 33,99% naar 29%. In een tweede fase wordt dit verder verminderd tot 25%. Dit geldt vanaf 1 januari 2020. 

Voor wat het KMO-tarief betreft wordt er een verlaging doorgevoerd voor de eerste belastbare schijf tot 100.000 euro. We geven voor uw gemak een vergelijking van de situatie voor en na de verlaging:


Tot 31/12/2017

0 - 25.000 euro : 24,98%

25.000 euro – 90.000 euro : 31,98%

90.000 euro – 322.500 euro : 35,54% 


Vanaf 01/01/2018

0 - 100.000 euro : 20%

100.000 euro - 322.500 euro : oude tarieven


Om als een KMO aangemerkt te worden dienen volgende voorwaarden voldaan te zijn :

 • De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.
 • De aandelen die in het bezit zijn van de vennootschap mogen niet meer dan de helft uitmaken van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, of van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. De waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden komen in aanmerking op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit, haar jaarrekening heeft opgesteld.
 • De onderneming moet aan minstens één van zijn bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk van minimaal 36 000 euro. Als het belastbaar inkomen van de onderneming lager is dan 36 000 euro, moet de onderneming minstens aan een van de bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen die niet lager is dan het belastbaar inkomen.
 • De onderneming mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.
 • De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor de helft of meer in het bezit zijn van andere vennootschappen.

Let op de hierboven genoemde tarieven dienen voor de jaren 2018 en 2019 nog verhoogd te worden met een crisisbelasting van 1,5%.

De huidige fairness taks en meerwaardetaks op aandelen voor grote vennootschappen wordt afgeschaft. 

Optrekken minimale bezoldiging KMO tarief 

Om te kunnen genieten van het KMO tarief zal er een minimale bezoldiging van 45.000 euro brutoloon aan minimaal één bedrijfsleider uitgekeerd dienen te worden in plaats van momenteel 36.000 euro.

Indien het belastbare resultaat van de onderneming lager is dan 45.000 euro dan dient men minimaal het belastbare bedrag als brutoloon aan minimaal één bedrijfsleider uit te keren.

Voor alle bedrijven 

Er dient een minimale bezoldiging van 45.000 euro uitgekeerd te worden of minimaal een brutoloon gelijk aan de belastbare winst van de onderneming. Indien de uitgekeerde bezoldiging lager is dan zal er een bijzonder aanslag van 10% op het te weinig uitgekeerde bedrag  geheven worden.

Vrijstellingen worden voorzien voor startende ondernemingen. 

Voorzieningen voor risico’s en kosten / vooruitbetaalde kosten

Indien de onderneming voorzieningen voor toekomstige risico’s aanlegt, zullen deze enkel nog aanvaard worden indien er een definitieve verplichting op balansdatum is. Dit wil zeggen dat een geschat bedrag voor een toekomstige kost niet meer fiscaal aftrekbaar is.

In dezelfde lijn zullen kosten die vooruitbetaald worden voor toekomstige termijnen slechts aftrekbaar zijn in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Dus als ik nu huur betaal voor het jaar 2019 dan is dat slecht in 2019 aftrekbaar. 

Effectieve belasting op supplementen n.a.v. fiscale controle 

Indien er in uw onderneming een fiscale controle plaatsvindt die aanleiding geeft tot een verhoging van de belastbare basis, dan zal u hierop effectief vennootschapsbelasting betalen ook al heeft uw onderneming nog fiscale aftrekken zoals investeringsaftrek, overgedragen verliezen etc. 

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel 

Momenteel dienen de kwalificerende medewerkers minimaal over een master diploma te beschikken. In de toekomst zal dit geleidelijk worden uitgebreid naar bachelor diploma’s. 

Voorafbetalingen 

De belastingvermeerdering voor niet voorafbetaling zal steeds minimaal 3% bedragen en geheven worden bij niet voorafbetaling. 

Spaargeld

Momenteel is het intrestinkomen uit spaarboekjes tot 1.880 euro per persoon per jaar vrijgesteld. Dit bedrag wordt verlaagd tot 940 euro per persoon per jaar. Aanvullend krijgt u echter wel een vrijstelling van 627 euro per persoon per jaar op ontvangen dividenden. 

Bijklussen 

Voor vrijetijdswerk (zoals trainers, scheidsrechters, het geven van bijlessen etc.) alsmede werkzaamheden in de deeleconomie kan u per maand 500 euro netto onbelast bijklussen. 

Invoering winstdeelname voor werknemers 

Momenteel kennen we een niet-recurrent bonussysteem voor werknemers waarbij de werkgever 33% patronale lasten betaalt en de werknemer enkel onderworpen is aan een sociale bijdrage van 13,07%.

Hieraan is momenteel een maximumbedrag gekoppeld per jaar en dienen er specifieke procedures tot aanvraag van het systeem te worden vervuld.

Dit wenst men te vervangen door een nieuw systeem waarbij er geen werkgeverslasten meer zijn en de werknemer naast een sociale bijdragen van 13,07% nog een belasting aan een vlaktarief van 7% dient te betalen. 

Pensioensparen 

Momenteel kan u voor een maximaal bedrag van 940 euro op jaarbasis aan pensioensparen doen. Hiervoor krijgt u een belastingvermindering van 30%. In de toekomst kan u ervoor opteren om maximaal 1.200 euro per jaar  te storten aan pensioensparen. Indien u hiervoor kiest ontvangt u een belastingvermindering van 25%. Natuurlijk kan u ook nog steeds opteren om het oude systeem verder te zetten. 

Vermogenstaks 

Vanaf 1 januari 2018 zal er een vermogensbelasting worden ingevoerd op effectenrekeningen, maar deze taks beperkt zich tot 0.15%. Bovendien komt er een vrijstelling op effectenrekeningen waar minder dan 500.000 euro op staan.

Voor uw toekomstige planning dient u rekening te houden met het feit dat men vanaf 2020 volgende regels willen doorvoeren:

 • Tijdelijke maatregelen om opgebouwde belastingvrije reserves te laten belasten aan 15% / 10%;
 • Invoering van fiscale consolidatie dit wil zeggen dat u ervoor kan opteren om op een belastingaangifte voor al uw vennootschappen op geconsolideerde basis in te dienen;
 • Afschaffing systeem van degressieve afschrijvingen;
 • Niet-aftrekbaarheid van alle fiscale boeten;
 • Verdere beperking van aftrekbaarheid autokosten;
 • Afschaffing van meerwaardevrijstellingen.


Let op! Al deze maatregelen zullen nog in concrete wetgeving gegoten worden in december 2017. Hierdoor kunnen de modaliteiten van de in te voeren maatregelen nog bijgestuurd worden of afwijken. Wij zullen u dan ook terug informeren / contacteren van zodra de wetgeving hierover definitief is. 

Indien u reeds vragen heeft, beantwoorden wij deze met plezier. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.