Feestelijkheden in en rond de showroom, publiciteitskost?

Als u een bedrijfsevenement organiseert in de showroom van uw bedrijf stelt zich in de praktijk vaak de vraag of de kosten die verbonden zijn aan dergelijk evenement gekwalificeerd worden als publiciteits- dan wel receptiekosten. Maar hoe zit het nu juist?

Pexels Photo Large

Een beknopt overzicht

Het onderscheid tussen publiciteits- en receptiekosten

Publiciteitskosten zijn voor de volle 100 % aftrekbaar, terwijl er een aftrekbeperking van 50 % geldt voor receptiekosten.

Btw versus directe belastingen

Uit de bestaande rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat de in principe niet aftrekbare BTW op kosten van onthaal toch volledig aftrekbaar kunnen zijn van zodra blijkt dat deze kosten een publicitaire doelstelling hebben (Cass. 08.04.2005, C.02.0419, p. 9).

Echter volgens de Administratie zijn de regels inzake btw en directe belastingen niet gelijklopend. Omtrent de directe belastingen is er minder snel sprake van publiciteitskosten.

In navolging van de cassatierechtspraak heeft de minister gesteld dat onthaal- en ontvangstkosten die ondergeschikt zijn aan het publicitaire doel van een evenement onder de noemer ‘publiciteitskosten’ vallen en bijgevolg in aanmerking komen voor btw-aftrek. Maar dergelijke kosten zullen in de regel betreffende inkomstenbelastingen nog steeds onder voormelde definitie van ‘receptiekosten’ vallen waarop zodoende de aftrekbeperking van 50 % van toepassing is (Pv nr. 53 van 11.01.2008 van de heer Devlies, Vr. en Antw., Kamer, 2007-2008, nr. 8, blz. 512-515).

Laatste beroepsrechtspraak – twee arresten ter zake

De uitgaven die door een verdeler van een automerk werden gedaan naar aanleiding van de opening van zijn nieuwe showroom, werden door het Hof van beroep van Luik beoordeeld als 100 % aftrekbare reclamekosten. Het hof is van mening dat de belastingplichtige geen enkele reden heeft om een drink te organiseren ter gelegenheid van de opening van zijn nieuwe ruimtes, tenzij met het doel om nieuw cliënteel aan te trekken en daardoor nieuwe bestellingen binnen te halen. De dranken en hapjes werden klaarblijkelijk aangeboden in het licht van de promotie van de producten van zijn zaak. Het hof stelt in dat opzicht vast dat het evenement plaatsvond in het gebouw zelf van de belastingplichtige en niet in een receptieruimte die speciaal daarvoor werd gehuurd.

Ook het hof van beroep van Gent is van hetzelfde oordeel. Kosten van opendeurdagen waarbij een nieuwe locatie van de belastingplichtige wordt gepresenteerd, vallen onder publiciteitskosten. Het hof is van oordeel dat de enige vanzelfsprekende en logische reden waarom de belastingplichtige zulke evenementen zou organiseren maar kan zijn om de te koop gestelde producten aan te prijzen om ze te verkopen. Er moet dan ook verondersteld worden dat de betwistbare kosten publiciteitskosten zijn.

Bron: arrest van het hof van beroep van Luik van 23.09.2015, rolnr. 2013/RG/1003, en van Gent van 14.06.2016, 2015/AR/1151.