Bankroet?! Sneller een tweede kans!

Insolventie? Als je dat hoort of leest, dan is de kans groot dat één van je klanten jouw facturen niet meer kan betalen. Dat kan blijvend zijn, als je klant failliet is gegaan, of tijdelijk, als hij een gerechtelijk akkoord (WCO) heeft aangevraagd.

Insolventie van Ondernemingen

Waar vroeger de faillissementswet enerzijds en de WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen) anderzijds de materies in afzonderlijke wetten regelden, heeft de wetgever beslist om ze samen te brengen in één (nieuw) boek XX, genaamd Insolventie van Ondernemingen (dat deel uitmaakt van het grotere Wetboek van Economisch Recht). Daarnaast heeft men in Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal zaken te vernieuwen.

Wat er is dan eigenlijk zo nieuw? Hieronder vind je de belangrijkste veranderingen voor iedereen die onderneemt. 

Aanpassingen

Het begrip ondernemer verruimt. Vroeger konden alleen kooplieden en handelsvennootschappen failliet gaan, wat soms voor problemen zorgde. De overheidsdiensten (Gemeenschappen, Gewesten e.d.) werden uitdrukkelijk uitgesloten. Met de aanpassingen van de wet kunnen alle onderstaanden in faling worden verklaard:

  • iedere natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent (en dus ook de vrije beroepers, zoals advocaten, dokters, …),
  • maar ook elke rechtspersoon, zelfs zij die geen handelsactiviteiten voeren (bv. vzw’s),
  • en elke andere organisatie, zelfs zonder rechtspersoonlijkheid.

Daarnaast is ook de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid in een licht gewijzigde vorm, vanuit het Wetboek Vennootschappen mee verhuisd naar het boek XX. Dat wil zeggen dat iedere zaakvoerder of bestuurder die een kennelijk grove fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement, aansprakelijk kan worden gesteld voor het geheel of een deel van de schulden. Dit soort aansprakelijkheid wordt voortaan ook : “wrongful trading” genoemd.

De natuurlijk persoon die in eigen naam in faling wordt verklaard, krijgt sneller een tweede kans. Nu is het zo dat al zijn inkomsten die hij verwerft tot op de sluitingsdatum van de faling, volledig of gedeeltelijk naar de curator (dus de schuldeisers) gaan.

Vanaf 1 mei 2018, kunnen de inkomsten die na het faillissement verworven zijn, niet meer opgeëist worden door de curators of schuldeisers. Daarnaast zal de natuurlijk persoon die failliet verklaard werd ook makkelijk verschoonbaar worden verklaard. Dat betekent dat zijn schulden zullen worden kwijtgescholden, maar dat moet hij dan wel zelf aanvragen. 

Moraal?

Heb je pech gehad en werd je in faling verklaard, dan krijg je vanaf 1 mei 2018 sneller een tweede kans om met een schone lei te beginnen en dat allemaal door de het nieuwe boek XX ‘Insolventie van Ondernemingen’.